Нормативно-правова база:

Наказ МОН України від 17.08.2021 № 914 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнів з навчальних предметів у 2021/2022 н.р."
Наказ МОН України від 17.08.2021 № 913 "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інернет-олімпіад у 2021/2022 навчальному році"
Наказ МОН України від 08.02.2021 № 146 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України"
Наказ МОН України від 11.11.2020 № 1398 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності"
Наказ МОН України від 06.04.2021 № 481 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України"
Наказ МОН України від 15.02.2018 № 148 "Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки"
Наказ МОНСМУ від 22.09.2011 № 1099 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності"

Обдарованість– це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності.


Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість.
Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості.
Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

соціальну – лідерську;
художню - музичну, образотворчу, сценічну;
психомоторну - спортивні здібності;
інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);
академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;
творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих тестових завдань.
Обдаровані діти наділені високим творчим потенціалом і високим рівнем розвитку здібностей. Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей вважають:
- надзвичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й допитливості;
- швидкість і точність виконання розумових операцій, що зумовлене стійкістю уваги та оперативною пам’яттю;
- сформованість навичок логічного мислення; багатство активного словника; швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій;
- виражена установка на творче виконання завдань;
- розвиток логічного мислення й уяви;
- володіння основними компонентами уміння вчитися. Важливою характеристикою обдарованості є креативність — здатність до творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.

Робота з обдарованими учнями ліцею

У ліцеї створено проєкт
«Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах»
Мета проєкту: створення умов для виявлення, творчого розвитку та саморозвитку кожного учня, формування культури їх життєвого самовизначення, відчуття свого успіху, впевненості у власних творчих силах.
Цілі проєкту:
- вирішити проблему виявлення обдарованих учнів у початковій школі;
- сформувати у суб’єктів навчально-виховного процесу психолого-дидактичні та методичні знання та вміння відповідного рівня щодо роботи з обдарованими дітьми;
- розробити стратегію та практику роботи гімназії в напрямку навчання обдарованих учнів;
- створити оптимальні умови для науково-дослідницької та експериментальної діяльності обдарованих учнів;
- створити матеріально-технічне та навчальне-методичне забезпечення для реалізації проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах».
Завдання проєкту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах»:
- удосконалення науково-методичної бази для виявлення, навчання та подальшої професійної орієнтації обдарованих учнів;
- створення умов для раціонального розвитку особистості, реалізація її потенціалу; саморозкриття обдарованих дітей; допомога учням у самовираженні;
- формування творчих здібностей школярів у початковій школі;
- створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку здібностей учнів;
- упровадження інноваційних педагогічних технологій з метою виявленння та розвитку обдарованості учнів; задоволення потреб учнів у новій інформації;
- комунікативна адаптація обдарованих дітей; самопрезентація у взаєминах із людьми;
- активізація творчого потенціалу вчителів.
Зміст проєкту: визначає й закладає основу для всебічного розвитку, формування компетентностей, виховання творчої обдарованої особистості. Проект передбачає комплекс організаційно-педагогічних і науково- методичних заходів, спрямованих на розвиток здібних, обдарованих і талановитих учнів, здатних до самовизначення та самовдосконалення.

Система роботи з обдарованими
учнями ліцею

Термін

Зміст

Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Система роботи ліцею щодо виявлення обдарованих та здібних дітей:

· проведення психодіагностичних та моніторингових досліджень під час конкурсного відбору до ліцею;

· організація та проведення:

- анкетування;

- тренінгів з творчої психотехніки;

- інтелектуальних ігор;

- дебатів;

- гімназійні олімпіади, творчі конкурси;

- інтелектуальні турніри (в паралелях)

· продовжити формування інформаційного банку даних на обдарованих дітей;

· аналіз участі учнів гімназії в міжнародних конкурсах; навчання за кордоном;

· аналіз результатів вступу випускників гімназії до ВНЗ;

· впровадження освітнього рейтингу учня на рівні класу, паралелі, гімназії.

травень-червень

щорічно

вересень-жовтень

протягом н.р.

протягом н.р.

вересень

листопад

вересень

вересень

жовтень

Батукова Л.А.

Балова Г.А.

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня

· раціональне використання годин варіативної частини навчального плану;

· програмно-методичне та кадрове забезпечення виконання варіативної складової робочих навчальних планів;

· ефективне використання наявної навчально-матеріальної бази, використання мережі “Інтернет”, участь у вітчизняних та міжнародних Інтернет-проектах; ввести новий комп’ютерний спецкурс “Робота в Інтернеті”;

· впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних педагогічних концепцій (Розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів. Програма “Крок за кроком”. Створення ситуації успіху (А.С. Бєлкін). Технології інтенсифікації. Проблемне навчання. Ігрові технології. Технології рівневої диференціації. Технології індивідуалізації навчання. Комп’ютерні технології навчання. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.О. Зайцев). Технологія продуктивного навчання. Система розвивального навчання.

· Використання ефективного педагогічного досвіду вчителів гімназії: Мурсєєвої І.Т., Когут В.І., Ядової М.А., Солнцевої Х.В., Братійчук Т.М., Медвєдєвої Н.В. (англійська мова), Мундур В.Б. (українська мова), Новожилової М.О. (початкові класи);

· апробація нових програм, створення авторських підручників;

· продовження спільної діяльності з ВНЗ у системі МАНУ, профільній підготовці учнів, створення університетських кафедр ліцею.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

Нащанська О.А.

Філатова В.Г.

Синельникова В.В.

Керівники ШМО

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Діяльність МАНУ в ліцеї. Залучення учнів до роботи у секціях, забезпечення наукового керівництва

Декади наук (за планом)

Свято талантів

вересень-травень

за планом

Балова Г.А.,

керівники ШМО

Педагогічна підтримка обдарованих дітей

· організація наставництва;

· формування проблемних груп за потребами дітей;

· практичне розв’язання індивідуальних проблем учнів;

· розробка індивідуальних планів і програм навчання

вересень

жовтень

постійно

вересень-жовтень

Балова Г.А.

Батукова Л.А.

Стимулювання учасників навчально-виховного процесу

· адресна підтримка обдарованих учнів;

· публікація кращих учнівських робіт у виданнях;

· організація відряджень кращих учителів, учнів з високим рейтингом для налагодження творчих зв’язків з іншими школами області, республіки, зарубіжних країн;

· нагородження стипендіями.

Постійно

протягом н.р.

протягом н.р.

травень

Рада гімназії

Балова Г.А.

Зуб О.М.

рада гімназії

Очікувані результати:


Створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку та соціалізації обдарованих дітей. Підвищення рівня науково-дослідницької діяльності учнів, співпраця з ученими; підвищення іміджу ліцею; створення комфортних умов для обдарованої дитини; використання та впровадження нових педагогічних та управлінських технологій; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середою і професійною освітою.

Кiлькiсть переглядiв: 1017