Нормативно-правова база:

Наказ МОН України від 06.08.2020 № 1077 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнів з навчальних предметів у 2019/2020 н.р."
Наказ ДНіО від 03.10.2019 № 245 "Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2019/2020 навчальному році"
Наказ МОНУ України від 23.05.2019 № 712 "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інернте-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2019/2020 навчальному році"
Наказ МОНУ від 15.02.2018 № 148 "Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки"
Наказ МОНУ від 24.03.2014 № 259 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України"
Наказ МОНСМУ від 26.03.2012 № 360 "Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності"
Наказ МОНСМУ від 22.09.2011 № 1099 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності"
Обдарованість– це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

соціальну – лідерську;
художню - музичну, образотворчу, сценічну;
психомоторну - спортивні здібності;
інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);
академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;
творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих тестових завдань.
Обдаровані діти наділені високим творчим потенціалом і високим рівнем розвитку здібностей. Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей вважають:
- надзвичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й допитливості;
- швидкість і точність виконання розумових операцій, що зумовлене стійкістю уваги та оперативною пам’яттю;
- сформованість навичок логічного мислення; багатство активного словника; швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій;
- виражена установка на творче виконання завдань;
- розвиток логічного мислення й уяви;
- володіння основними компонентами уміння вчитися. Важливою характеристикою обдарованості є креативність — здатність до творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.

Робота з обдарованими учнями в гімназії

В гімназії створено проєкт
«Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах»
Мета проєкту: створення умов для виявлення, творчого розвитку та саморозвитку кожного учня, формування культури їх життєвого самовизначення, відчуття свого успіху, впевненості у власних творчих силах.
Цілі проєкту:
- вирішити проблему виявлення обдарованих учнів у початковій школі;
- сформувати у суб’єктів навчально-виховного процесу психолого-дидактичні та методичні знання та вміння відповідного рівня щодо роботи з обдарованими дітьми;
- розробити стратегію та практику роботи гімназії в напрямку навчання обдарованих учнів;
- створити оптимальні умови для науково-дослідницької та експериментальної діяльності обдарованих учнів;
- створити матеріально-технічне та навчальне-методичне забезпечення для реалізації проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах».
Завдання проєкту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах»:
- удосконалення науково-методичної бази для виявлення, навчання та подальшої професійної орієнтації обдарованих учнів;
- створення умов для раціонального розвитку особистості, реалізація її потенціалу; саморозкриття обдарованих дітей; допомога учням у самовираженні;
- формування творчих здібностей школярів у початковій школі;
- створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку здібностей учнів;
- упровадження інноваційних педагогічних технологій з метою виявленння та розвитку обдарованості учнів; задоволення потреб учнів у новій інформації;
- комунікативна адаптація обдарованих дітей; самопрезентація у взаєминах із людьми;
- активізація творчого потенціалу вчителів.
Зміст проєкту: визначає й закладає основу для всебічного розвитку, формування компетентностей, виховання творчої обдарованої особистості. Проект передбачає комплекс організаційно-педагогічних і науково- методичних заходів, спрямованих на розвиток здібних, обдарованих і талановитих учнів, здатних до самовизначення та самовдосконалення.

Система роботи з обдарованими
учнями в гімназії

Термін

Зміст

Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Система роботи гімназії щодо виявлення обдарованих та здібних дітей:

· проведення психодіагностичних та моніторингових досліджень під час конкурсного відбору до гімназії;

· організація та проведення:

- анкетування;

- тренінгів з творчої психотехніки;

- інтелектуальних ігор;

- дебатів;

- гімназійні олімпіади, творчі конкурси;

- інтелектуальні турніри (в паралелях)

· продовжити формування інформаційного банку даних на обдарованих дітей;

· аналіз участі учнів гімназії в міжнародних конкурсах; навчання за кордоном;

· аналіз результатів вступу випускників гімназії до ВНЗ;

· впровадження освітнього рейтингу учня на рівні класу, паралелі, гімназії.

травень-червень

щорічно

вересень-жовтень

протягом н.р.

протягом н.р.

вересень

листопад

вересень

вересень

жовтень

Батукова Л.А.

Балова Г.А.

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня

· раціональне використання годин варіативної частини навчального плану;

· програмно-методичне та кадрове забезпечення виконання варіативної складової робочих навчальних планів;

· ефективне використання наявної навчально-матеріальної бази, використання мережі “Інтернет”, участь у вітчизняних та міжнародних Інтернет-проектах; ввести новий комп’ютерний спецкурс “Робота в Інтернеті”;

· впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних педагогічних концепцій (Розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів. Програма “Крок за кроком”. Створення ситуації успіху (А.С. Бєлкін). Технології інтенсифікації. Проблемне навчання. Ігрові технології. Технології рівневої диференціації. Технології індивідуалізації навчання. Комп’ютерні технології навчання. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.О. Зайцев). Технологія продуктивного навчання. Система розвивального навчання.

· Використання ефективного педагогічного досвіду вчителів гімназії: Мурсєєвої І.Т., Когут В.І., Ядової М.А., Солнцевої Х.В., Братійчук Т.М., Медвєдєвої Н.В. (англійська мова), Мундур В.Б. (українська мова), Новожилової М.О. (початкові класи);

· апробація нових програм, створення авторських підручників;

· продовження спільної діяльності з ВНЗ у системі МАНУ, профільній підготовці учнів, створення університетських кафедр у гімназії.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

Нащанська О.А.

Філатова В.Г.

Синельникова В.В.

Керівники ШМО

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Діяльність МАНУ в гімназії. Залучення учнів до роботи у секціях, забезпечення наукового керівництва

Декади наук (за планом)

Свято талантів

вересень-травень

за планом

Балова Г.А.,

керівники ШМО

Педагогічна підтримка обдарованих дітей

· організація наставництва;

· формування проблемних груп за потребами дітей;

· практичне розв’язання індивідуальних проблем учнів;

· розробка індивідуальних планів і програм навчання

вересень

жовтень

постійно

вересень-жовтень

Балова Г.А.

Батукова Л.А.

Стимулювання учасників навчально-виховного процесу

· адресна підтримка обдарованих учнів;

· публікація кращих учнівських робіт у виданнях;

· організація відряджень кращих учителів, учнів з високим рейтингом для налагодження творчих зв’язків з іншими школами області, республіки, зарубіжних країн;

· нагородження стипендіями.

Постійно

протягом н.р.

протягом н.р.

травень

Рада гімназії

Балова Г.А.

Зуб О.М.

рада гімназії

Очікувані результати:


Створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку та соціалізації обдарованих дітей. Підвищення рівня науково-дослідницької діяльності учнів, співпраця з ученими; підвищення іміджу гімназії; створення комфортних умов для обдарованої дитини; використання та впровадження нових педагогічних та управлінських технологій; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середою і професійною освітою.

Кiлькiсть переглядiв: 672