• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профільне навчання
Профільне навчання запроваджується та унормовується наступними документами:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена У

казом Президента України від 25.06.2013 №344;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926;

- Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 19.05.2011 № 588;

- Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття»;

- Національна доктрина розвитку освіти;

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

- Положення про освітній округ;

- Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх
округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (розпорядження КМУ від 5.09. 2012 р. № 675-р);

- Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

- Концепція державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17.09. 2008 р. № 842 );

- Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН України від 01.10.2010 № 912);

- Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.08.2011 № 872);

- Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 №466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 №703/23235).

Головним завданням навчання іноземної мови є завдання практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях.

Навчання іноземної мови полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися, досягати взаєморозуміння, знімати мовні бар’єри. Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя різних народів, культуру, звичаї, традиції.

Враховуючи профіль гімназії, її традиції, бажання учнів та їх батьків отримати широку мовну підготовку у навчальному плані гімназії (варіативна складова) зазначені спецкурси і факультативи: “Основи ділового мовлення”, "Англійська література", "Література США", “Країнознавство (Велика Британія)”, "Країнознавство (США)", німецька мова, французька мова (як третя іноземна), китайська мова.

Курс літератури англо-мовних країн має на меті дати учням якомога повніше уявлення про те, як історично склалася література, які жанри формувалися в різні історичні періоди, наскільки вони були популярні у сучасників і як впливали на формування моралі й культури.

Заняття з країнознавства мають на меті ознайомити учнів з англо-мовними країнами, дати повніше уявлення про суспільний лад країни, історію громадсько-політичних течій, економічне життя, проблеми кінематографії, рок-музики, театру, мистецтва.

Оволодіваючи навичками науково-технічного перекладу, учні мають можливість ознайомлюватися зі спеціальною літературою в оригіналі, користуватися довідниками, каталогами. Учні не тільки готуються до майбутнього навчання у ВНЗ, а й підвищуються рівень знань з англійської мови.

Враховуючи рекомендації Ради Європи навчання німецької, французької, польської мов передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях.

Кінцевою метою спецкурсів і факультативів є розвиток здібностей та здатності учнів користуватися іноземною мовою, використовуючи фонові знання, для досягнення комунікативних цілей.

Відправним пунктом роботи кафедри іноземних мов Харківської гімназії № 6, однієї з найстаріших шкіл міста Харкова, за комунікативними методами стала розробка і впровадження концептуальних положень, які зосереджують увагу вчителя на формуванні і розвитку здібностей спілкуватись іноземною мовою в контексті особистісно-орієнтованого навчання. Науковою базою стали сучасні теоретичні ідеї Програми Ради Європи “Language Learning for European Citizenship”. Особлива увага в інтегрованому комунікативному підході, систематизованому на основі розробок та практичному досвіді навчання іноземними мовами у Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії приділяється комунікативній спрямованості уроків.

Комунікативні технології, які використовують учителі, формують мовну компетенцію (володіння мовним матеріалом для його використання у вигляді мовленнєвих виразів), соціолінгвістичну компетенцію (здатність використовувати мовні одиниці згідно ситуаціям спілкування), дискутивну компетенцію (здатність розуміти і досягати логічних зв’язків у сприйнятті та утворенні окремих висловів у рамках комунікативно значимих мовленнєвих утворень) так звану “стратегічну” компетенцію (здатність компенсувати вербальними і невербальними засобами недоліки у володінні мовою), соціально-культурну компетенцію (ступінь ознайомлення з соціально-культурним контекстом функціонування мови), соціальну компетенцію (здатність і готовність до спілкування з іншими). В цілому реалізація програми Ради Європи дає змогу вільно спілкуватися, знімати мовні бар’єри, досягати взаєморозуміння.

Головна мета гімназії – постійний розвиток, навчання і допрофесійна підготовка молоді, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України. Профіль гімназії – іноземні мови. Крім англійської мови, що вивчається поглиблено з першого класу, у 3 класі вводиться друга іноземна мова: німецька або французька (за вибором), з 8 класу вводиться третя іноземна мова: якщо друга німецька, то третя французька і навпаки.

/Files/images/Партнери майб.JPG

Засновником ініціативи «Школи: партнери майбутнього» став Федеральний міністр закордонних справ Докт.Франк-Вальтер Штайнмайєр. Метою ініціативи є створення по всьому світу мережі із 1000 шкіл-партнерів та пробудження інтересу молоді до сучасної Німеччини та німецького суспільства. На ініціативу було виділено додатково 45 мільонів євро. Використання цієї суми координується Міністерством закордонних справ та розподіляється між Центральним відділом у справах середньої освіти за кордоном, Гете-Інститутом, Службою педагогогічних обмінів при Раді Міністра культури та освіти та Німецькою службою академічних обмінів.

У рамках ініціативи завжди додатковим освітнім заходам буде проводитися підвищення кваліфікації як учнів, так і вчителів. Таким чином, ініціатива розвиватиме компетенції молодих людей для подальшого навчання у Німеччині та професійної діяльності. Для випускників німецьких шкіл та шкіл-партнерів вдвічі збільшиться число стипендій на весь період навчання у вищих навчальних закладах Німеччини. Завдяки Міжнародній конкурсній програмі ще більше учнів із закордону зможуть особисто протягом декількох тижнів знайомитися із Німеччиною.

Бажаючи розвивати культурні зв’язки між Україною та Німеччиною в усіх галузях, включаючи освіту і науку, з 2004 року на базі гімназії викладається курс поглибленого вивчення німецької мови, після якого учні складають іспити для отримання Диплому з німецької мови. 62 учні отримали Диплом з німецької мови, який визнається повноцінним свідоцтвом про знання німецької мови, необхідним для навчання у вищих навчальних закладах Німеччини. Щорічно за програмою молодіжних обмінів “Акт на підтримку свободи”, яка існує 18 років кращим старшокласникам гімназії надаються стипендії, вони мають право навчатися в американській середній школі.

Вчителі іноземних мов Харківської гімназії № 6 – майстри своєї справи. Їх уроки емоційні, цікаві, незабутні. Вони досконало володіють методикою викладання іноземних мов, наполегливо працюють над самовдосконаленням, вимогливі до себе та учнів. Багато залучають додаткового матеріалу з бібліотеки Британської Ради. З незмінним успіхом дають уроки для вчителів міста і області, мають призерів і переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов, конкурсу-захисту науквово-дослідницьких робіт МАН України.

Впроваджуючи передовий педагогічний досвід педагогів України та кращі досягнення зарубіжної школи, у гімназії узагальнено досвід роботи провідних учителів кафедри іноземних мов: А.М. Зоріної “Розвиток особистості гімназиста в процесі вивчення англійської мови”, Мурсєєвої І.Т. “Предметність комунікативних методик”, Х.В. Солнцевої “Автономія учня: стратегії навчання”, В.І. Когут “Впровадження інтенсивних технологій в аспекті комунікативно-особистісного навчання англійської мови”, О.Ю. Балкашиної “Комунікативна практика: розвиток здібностей спілкуватись іноземною мовою в контексті особистісно-орієнтованого навчання”, Т.М. Братійчук “Розвиток навичок монологічного мовлення учнів старших класів”, С.В.Толмачової „Використання лінгво-краєзнавчого матеріалу на уроках французької мови”.

Вчителі і учні на уроках – повноважні учасники комунікативного процесу, партнери у спілкуванні. Вчителі – радники щодо оволодіння мовою, майстри-методисти, грамотні, доброзичливі люди, які стимулюють зацікавленість учнів у вивченні іноземних мов.

/Files/photogallery/Кафедра іноземних мов1.JPG

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

Основні напрями методичної роботи кафедри:

- продовження роботи з вивчення та застосування на практиці комунікативних методик та інноваційних технологій у викладанні іноземних мов за Програмою Ради Європи “Language learning for European Citizenship”;

- створення портфоліо навчально-методичних матеріалів Учителів іноземних мов;

- продовження вивчення ефективного педагогічного досвіду М.А. Ядової, Х.В. Солнцевої, О.Ю. Балкашиної., В.І. Когут, І.Т. Мурсєєвої, Т.М. Братійчук, С.В.Толмачової;

- наставництво, взаємовідвідування уроків;

- удосконалення системи співпраці з кафедрою філології та перекладу ХНУ ім.. В.Н. Каразіна і факультетом іноземної філології ХДПУ ім. Г.С. Сковороди щодо керівництва науково-дослідницькою роботою учнів гімназії;

- участь у декаді наук, олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і турнірах, конкурсах педагогічної майстерності;

- участь у роботі семінарів вітчизняних і зарубіжних видавництв "ОИР”, "Longman”, “Французького Альянсу”, “Дому Нюрнбергу”, Гете Інституту;

- узагальнення європейського досвіду підготовки учнів до незалежного тестування, виявлення проблем та шляхів їх подолання при підготовці до ЗНО з іноземних мов.

Вчителі англійської мови

Балкашина О.Ю., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, завідуюча кафедрою

Братійчук Т.М., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Когут В.І., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Литвиненко-Ковалевська Л.П., вища кваліфікаційна категорія

Синельникова В.В., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Ядова М.А., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Мальцева Л.В., вища кваліфікаційна категорія

Медведєва Н.В., вища кваліфікаційна категорія

Прокопенко Л.М., вища кваліфікаційна категорія

Солнцева Х.В., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Мурсєєва І.Т., вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

Лобода Т.В., вища кваліфікаційна категорія

Овсяннікова Л.Є., вища кваліфікаційна категорія

Загорська І.О., вища кваліфікаційна категорія

Панасенко Н.Г., вища кваліфікаційна категорія

Вчителі французької мови

Полякова Н.М., вища кваліфікаційна категорія

Вчителі німецької мови

Таран В.О., вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель

Кізьюрова О.Г., вища кваліфікаційна категорія

Гула О.Д., ІІ кваліфікаційна категорія

Головніна О.М., ІІ кваліфікаційна категорія

Спецкурси та факультативи:

Малювання (англійською мовою), 1-2 класи

Англійська із задоволенням, 3-4 класи

Польська мова, 5-9 класи

Британський етикет, 8-9 класи

Французька мова (як ІІІ іноземна), 8-11 класи

Готельне господарство, 9 класи

Країнознавство (Велика Британія), 10 класи

Німецька мова (як ІІІ іноземна), 10-11 класи

Країнознавство (США), 11 класи

Основи ділового мовлення, 10-11 класи

Авторські програми

1. «Малювання англійською мовою», 1-2 класи, вчитель Лобода Т.В.

2. «Англійська із задоволенням», 3-4 класи, вчитель Прокопенко Л.М.

3. «Британський етикет», 8-9 класи, вчитель Овсяннікова Л.Є.

4. «Готельне господарство», 9 клас, вчитель Медвєдєва Н.В.

5. «Французька мова як ІІІ іноземна», 8 клас, вчитель Толмачова С.В.

6. «Французька мова як ІІІ іноземна», 9-10 клас, вчитель Полякова Н.М.

7. "Німецька мова як ІІІ іноземна", 10-11 класи, вчителі Краснікова І.В., Таран В.О.

8. "Технічний переклад", 10 клас, вчитель Літвиненко-Ковалевська Л.П.

Мережа профільних класів:

Клас
Всього
класів
Всього Мова навчання
Профілі
навчання
10-а
10-б
2 35
35
українська
українська
Іноземної філології
10–кл 2 70
11-а
11-б
2 32
32
українська
українська
Іноземної філології
11–кл 2 64
10-11 кл. 4 134

Результативність навчання в профільних класах

Спираючись на Меморандум про спільну діяльність з реалізації проекту "Навчання заради майбутнього - університе - університеські кафедри у школах" у гімназії узгоджена спільна викладацька, семінарська, дослідницька діяльність викладачів кафедри англійської мови (керівник О.В.Глотова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди) та кафедри східних мов (керівник Ю.В.Малахова, доцент кафедри східних мов ХНПУ ім. Г.С.Сковороди).

Багато випускників гімназії різних років навчаються та працюють у Великій Британії, США, Канаді, Німеччині, Франції, Чехії, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Китаї, Росії

Кiлькiсть переглядiв: 6544