Правила конкурсного приймання учнів

до Харківської гімназії № 6 "Маріїнська гімназія"

Харківської міської ради Харківської області

І. Загальні положення

1.1. Прийняття учнів до Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області (далі – Гімназія) здійснюється на конкурсній основі.1.2. Правила конкурсного приймання учнів розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та на підставі Статуту Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводиться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядок оформлення та подання, відповідно до програми певного класу.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року, в червні-липні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання учнів може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Гімназії створюється приймальна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора Гімназії за погодженням з радою Гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Гімназії або його заступник.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора Гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Гімназії, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 5-го класу основної школи Гімназії, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Діти-сироти, діти-інваліди, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, приймаються до гімназії без конкурсного випробування.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу початкової школи, проводиться у червні у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу початкової школи при Гімназії, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації Гімназії. Завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор Гімназії за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Педагогічна комісія для співбесіди з дитиною, яка вступає до 5-го класу основної школи Гімназії, складається з трьох осіб: практичного психолога, вчителя початкових класів, голови комісії. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу основної школи Гімназії, проводяться з таких навчальних предметів:

- англійська мова (тестування);

- українська мова (диктант).

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів Гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.6. Адміністрація Гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до Гімназії того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.7. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до Гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації Гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор Гімназії за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

3.8. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (предметно-методичними кафедрами) та затверджуються директором Гімназії за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.9. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.10. Конкурсні завдання зберігаються у директора Гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.11. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом Гімназії; першу сторінку необхідно відділити від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.12. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.13. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.14. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Гімназії протягом року. Місце їх зберігання – сейф заступника директора Гімназії.

3.15. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються у сейфі заступника директора, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.16. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Гімназії для загального ознайомлення.

3.17. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.18. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільнюються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.19. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.17-3.18, допускається проведення тільки співбесіди з англійської мови. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.20. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Гімназії.

3.21. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До Гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Гімназією за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу початкової школи при Гімназії, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.6. Учні, які зараховані до Гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Гімназії за його результатами покладається на Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради та Департамент освіти Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Гімназією вимог Інструкції та цих Правил конкурсного приймання учнів, розроблених Гімназією, рішенням Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 
До якого класу відбувається приймання
Кількість конкурсних
випробувань
1-й клас (початкова школа)
Співбесіда
5-й клас основної школи (гімназія)
- англійська мова (тестування);- українська мова (диктант)
Інші класи
Співбесіда з англійської мови
 
	
Кiлькiсть переглядiв: 367