Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів.

Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів Комунального закладу «Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія» (далі – гімназія) у 2020/2021 навчальному році була направлена на виконання Закону “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», та «Про Концепцію Нової української школи».

Педагогічний колектив гімназії працював над методичною темою: «Формування компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій».

Педагогічна проблема гімназії: «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості».

Виховна проблема: «Забезпечення особистісного розвитку кожного вихованця, формування ціннісних орієнтацій учнів як підґрунтя їхньої позитивної соціалізації».

Тема гімназії неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань гімназії.

Проблема, над якою працювали вчителі школи І ступеня гімназії у 2020/2021 н.р.: «Впровадження сучасних методик і технологій розвиваючого навчання та виховання учнів початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах Нової української школи».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи гімназії була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в умовах Нової української школи, успішної соціалізації здобувачів освіти, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України, забезпечувалася педагогічна практика студентів Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Основне призначення методичної роботи об’єднання вчителів початкових класів полягає у створенні злагодженої системи роботи над єдиною методичною темою (проблемою) школи із врахуванням особливостей кожного вчителя, загальних тенденцій розвитку суспільства, інновацій в освіті та нормативних документів, в навчанні вчителів нового змісту, сучасних технологій і сприяння їх упровадженню в педагогічну практику. Концептуальною основою методичного супроводу педагогічного працівника є інтерес кожного вчителя, який виявляється на основі особистого професійного запиту.

Методична робота у початковій школі гімназії базується на впровадженні інноваційної діяльності в освітній процес.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання вчителів школи І ступеня. Вчителі початкових класів впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями, зокрема з обдарованими учнями.

З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток». Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Вчителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – ДавидоваВ.В., яка створює умови для реального досягнення всебічного розвитку і формування особистості дитини. Програма побудована так, що природна дитяча допитливість перетворилася на сталу пізнавальну цікавість, потребу вчитися.

Із 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів Вакуленко О.Д.

2018 року у гімназії впроваджується Концепція Нової української школи, яка має на меті створити школу, у якій «буде приємно навчатись», а також яка «виховає інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення»

Педагогічний колектив працює у напрямку здобуття учнями ключових компетентностей, передбачених Концепцією:

· Спілкування державною мовою

· Спілкування іноземними мовами

· Математична компетентність

· Основні компетентності у природничих науках і технологіях

· Інформаційно-цифрова компетентність

· Уміння вчитися впродовж життя

· Ініціативність і підприємливість

· Соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей

· Обізнаність та самовираження у сфері культури

· Екологічна грамотність

Для реалізації Концепції педагогічний колектив гімназії працював над створенням відповідного освітнього простору з осередками для навчально-пізнавальної діяльності, для гри, художньо-творчої діяльності, тематичні, для відпочинку тощо.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 вчителів та 1 вихователя групи продовженого дня.

Із них вчителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 1, «Старший вчитель» – 1, вчителів вищої категорії – 2, вчителів І категорії – 1, молодих спеціалістів – 3, вихователь першої категорії – 1. Всі вчителі мають вищу фахову освіту.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі в цілому працюють вчителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом.

Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності. Інформація проучасть вчителів початкових класів в заходах за межами району, області та інші в 2020/2021 н.р. наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п Форма проведення Назва заходу Особа, що відвідала захід
1. Обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» за темою: «Технології змін і трансформації у сучасному закладі освіти: змішане та дистанційне навчання у 2021 році»; Номінація ”Початкова школа”. «Майстри педагогічної справи презентують» за темою: «Технології змін і трансформації у сучасному закладі освіти: змішане та дистанційне навчання у 2021 році»; Номінація ”Управління освітою”. Тема роботи «Он-лайн тренінг з тімбілдінгу як спосіб реалізації засад педагогіки співпраці в освітньому менеджменті НУШ» Шилова А.Г. Астаніна І.А. Кривенко Ю.О.
2. Друковані роботи Стаття «Особливості управління системою роботи з обдарованими здобувачами початкової середньої освіти у закладі загальної середньої освіти», збірник робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в роботі вчителя початкових класів: виклики і реалії НУШ» м. Львів, 2020 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Спільна аналітична діяльність в управлінні уроком», збірник робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції «Початкова школа: реалії сьогодення та стратегія на майбутнє» м. Запоріжжя, 2021 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Інноваційні напрямки управління уроком» збірник робіт V Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» м. Харків, ХНПУ ім. Сковороди, 2021 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Шляхи формування учнівського колективу в умовах Нової української школи». Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Секція «Педагогічні науки». 2020 р. Кривенко Ю.О.

Учителями початкових класів у 2020/2021 н.р. були проведені відкриті уроки та семінари (таблиця 2).

Таблиця 2

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Семінар для вчителів початкових класів "Формування громадянськості молодших школярів" (вересень2020) Вакуленко О.Д. Вища
2 Круглий стіл (з обміну досвідом) «Результативність роботи в умовах НУШ: труднощі учасників освітнього процесу і шляхи їх вирішення» (листопад 2020) Астаніна І.А., Шилова А.Г. Вища, старший вчитель Вища
4 Тренінг-квест з тімбілдінгу «7 педагогічних чудес світу» (жовтень2020) Кривенко Ю.О. Спеціаліст
5 Мовно-літературна галузь. Відкритий урок Тема «Засоби спілкування: слова, дії, жести» (листопад 2020 року) Вакуленко О.Д. Вища
6 Панорама творчих відеоуроків Вакуленко О.Д. Шилова А.Г. Кривенко Ю.О. Свинаренко О.М. Масленко О.В. Вища Вища Спеціаліст І категорія Спеціаліст

У 2021/2022 н.р. методичним об’єднанням вчителів початкових класів заплановано проведення колективних форм роботи, перелік яких наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

№з/п П.І.Б вчителів Проводяться для вчителів Тема Форма роботи Орієнтовний термін проведення (місяць)
1 Лісовенко Г.В. Кривенко Ю.О. 1-2-х класів Формування сучасної класної спільноти через реалізацію принципів Нової української школи Методичний тренінг Вересень 2021
2 Лісовенко Г.В. Астаніна І.А. Шилова А.Г. 3-4-х класів Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи Методична скарбничка Березень 2022
3 СвинаренкоО.М. 3-х класів Поняття про іменник як частину мови Відкритий урок у межах атестації Листопад 2021

Вчителі методичного об’єднання початкових класів протягом 2020/2021 навчального року були учасниками конкурсів та науково-практичних конференцій. Результати цієї участі наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п Назва заходу ПІБ учасника Тема заходу Результат
1 Всеукраїнська науково-практична конференція м. Львів, 2020 рік Лісовенко Г.В. Всеукраїнська науково-практична конференція м. Львів, 2020 рік Наукова стаття «Особливості управління системою роботи з обдарованими здобувачами початкової середньої освіти у закладі загальної середньої освіти», сертифікат
2 Всеукраїнська науково-практична конференція м. Запоріжжя, 2021 рік Лісовенко Г.В. «Початкова школа: реалії сьогодення та стратегія на майбутнє» Наукова стаття «Спільна аналітична діяльність в управлінні уроком», сертифікат
3 VМіжнародна науково-практична конференція м. Харків, ХНПУ ім. Сковороди, 2021 рік Лісовенко Г.В. «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» Наукова стаття «Інноваційні напрямки управління уроком», сертифікат
4 Всеукраїнська науково-методична конференція (м. Харків, 19-20 листопада 2020 року) Кривенко Ю.О. «Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті» Доповідь на тему «Шляхи реалізації засад педагогіки співпраці таформування колективу учнів початкової школи вумовах дистанційного навчання»
5 Всеукраїнська науково-практична конференція (м.Харків, 19листопада 2020 року); Кривенко Ю.О. «Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки і перспективи» з опублікованими Тези доповіді на тему «Темпоральність розвитку ідей щодо формування учнівського колективу від початку ХХ століття досучасності» та «Персоналії в гелотології: психолого-педагогічний аспект»
6 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (м. Бердянськ, 26-27листопада 2020року) Кривенко Ю.О. «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» Публікація на тему «Тімбілдінг як шлях реалізації засад педагогіки співпраці»
7 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (м. Херсон, 1 грудня 2020 року) 1. Кривенко Ю.О. «Перспективи розвитку науки: початкова школа»; Апробація розробки інноваційного уроку з елементами колективоутворення, націленого на формування усіх рівнів навчальних результатів у межах інтегрованої галузі «Я досліджую світ» (за таксономією Б. Блума)
8 XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція від міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» (1-2 квітня 2021 р. м. Дніпро) Кривенко Ю.О. «Сучасний рух науки» Тези на тему «Шляхи забезпечення автономії учня в Новій українській школі»;
9 Міжнародне підвищення кваліфікації для магістрів, аспірантів та ад’юнктів (вебінар) 10-17 травня 2021 р. (м. Люблін, Польща) КривенкоЮ.О. «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів» Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації обсягом 45 годин або 1,5 кредити ECTS
10 Регіональна науково-практична конференція (м.Харків, 21 квітня 2021 р.) Кривенко Ю.О. «Від науки до практики: науково-методичні аспекти якості освіти» Доповідь на тему «Тестування як метод дослідження сформованості соціально-психологічного клімату в учнівському колективі»

Учасниками обласного фестивалю «добрих практик» стали вчителі початкових класів Шилова А.Г., Астаніна І.А., Кривенко Ю.О. Роботи отримали дипломи І та ІІ ступенів.

Система роботи вчителів школи І ступеня гімназії з обдарованими учнями базується на презумції талантливості кожної дитини. Мета цієї роботи – пошук талановитих дітей та їх розвиток, створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів.

На базі початкової школи гімназії у 2020/2021 навчальному році систематично проводилися всеукраїнські інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри. Кількість учасників та переможців цих заходів наведена у таблиці 5.

Таблиця 5

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 125 94
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 117 95
3 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 128 96
4 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 107 63
5 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 214 106

Результати участі учнів початкових класів Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах, інтелектуальних іграх, олімпіадах 2020/2021 н.р. наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Данілова Єлизавета 4-А Конкурс української мови ім.П.Яцика І (районний етап) І (міський етап) IV (міжнародний етап он-лайн) Лісовенко Г.В.
2. Фалькова Софія 3-Б Конкурс української мови ім.П.Яцика ІІ (районний етап) IV (міжнародний етап он-лайн) Астаніна І.А.
3. Захарова Вероніка 3-А Конкурс української мови ім.П.Яцика IV (районний етап) Шилова А.Г.
4. Сердюк Дарія 3-А Конкурс української мови ім.П.Яцика IV (міжнародний етап он-лайн) Шилова А.Г.
5. Райхберг Анна 3-А Конкурс української мови ім. П. Яцика V (міжнародний етап он-лайн) Шилова А.Г.

Зазначені заходи, на думку учасників та методистів районного управління освіти, проведені на високому методичному рівні та досягли запланованих результатів.

У 2020/2021 н.р. методичним об’єднанням учителів початкових класів гімназії проведені колективні форми методичної роботи на рівні району, перелік яких наведений в таблиці 7.

Таблиця 7

№ з/п Форма колективної роботи, (орієнтовна дата проведення) ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Семінар для вчителів початкових класів "Формування громадянськості молодших школярів" (вересень2020) Вакуленко О.Д. Вища
2 Круглий стіл (з обміну досвідом) «Результативність роботи в умовах НУШ: труднощі учасників освітнього процесу і шляхи їх вирішення» (листопад 2020) Астаніна І.А., Шилова А.Г. Вища, старший вчитель Вища
3 Тренінг-квест з тімбілдінгу «7 педагогічних чудес світу» (жовтень 2020) Кривенко Ю.О. Спеціаліст

У 2021/2022 н.р. методичним об’єднанням учителів початкових класів гімназії планується проведення наступних колективних форм методичної роботи (таблиця 8)

Таблиця 8

№ з/п Предмет (тема) Форма колективної роботи Дата проведення ПІБ вчителя
1 Формування сучасної класної спільноти через реалізацію принципів Нової української школи Методичний тренінг для вчителів 1-2-х класів Вересень 2021 Лісовенко Г.В. Кривенко Ю.О.
2 Мовно-літературна галузь «Поняття про іменник як частину мови» Відкритий урок у межах атестації для вчителів 3-х класів Листопад 2021 СвинаренкоО.М.
3 Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи Методична скарбничка для вчителів 3-4-х класів Березень 2022 Лісовенко Г.В. Астаніна І.А. Шилова А.Г.

За результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2021/2022 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти;

2. В основу роботи МО вчителів початкових класів покласти компетентнісний, особистісно зорієнтований, адаптивний підхід до кожного вчителя.

3. Роботу МО направити на створення умов для задоволення професійного інтересу вчителів , формування професійного інтересу, запитів та їх задоволення;

4. Для вирішення завдань впровадження Концепції НУШ широко використовувати створення динамічних груп, творчих лабораторій, індивідуальних майстерень тощо;

5. Діагностичну діяльність у роботі МО направити на задоволення професійних інтересів і запитів вчителів початкових класів з метою задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики;

6. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

7. Створити творчі групи та розробити план роботи з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

8. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

Кiлькiсть переглядiв: 6780