• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Початкова школа
Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів.

Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів Комунального закладу «Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія» (далі – гімназія) у 2019/2020 навчальному році була направлена на виконанняЗакону “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів «Прозатвердження Державного стандарту початкової освіти», та «Про Концепцію Нової української школи».

Педагогічний колектив гімназії працював над методичною темою: «Формування компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій».

Педагогічна проблема гімназії: «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості".

Виховна проблема: «Забезпечення особистісного розвитку кожного вихованця, формування ціннісних орієнтацій учнів як підґрунтя їхньої позитивної соціалізації».

Тема гімназії неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань гімназії.

Проблема, над якою працювали вчителі школи І ступеня гімназії у 2019/2020 н.р.: «Впровадження сучасних методик і технологій розвиваючого навчання та виховання учнів початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах Нової української школи».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи гімназії була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в умовах Нової української школи, успішної соціалізації здобувачів освіти, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України, забезпечувалася педагогічна практика студентів Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Основне призначення методичної роботи об’єднання вчителів початкових класів полягає у створенні злагодженої системи роботи над єдиною методичною темою (проблемою) школи із врахуванням особливостей кожного вчителя, загальних тенденцій розвитку суспільства, інновацій в освіті та нормативних документів, в навчанні вчителів нового змісту, сучасних технологій і сприяння їх упровадженню в педагогічну практику. Концептуальною основою методичного супроводу педагогічного працівника є інтерес кожного вчителя, який виявляється на основі особистого професійного запиту.

Методична робота у початковій школі гімназії базується на впровадженні інноваційної діяльності в навчально-виховний процес.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання вчителів школи І ступеня. Вчителі початкових класів впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями, зокрема з обдарованими учнями.

З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток». Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Вчителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – ДавидоваВ.В., яка створює умови для реального досягнення всебічного розвитку і формування особистості дитини. Програма побудована так, що природна дитяча допитливість перетворилася на сталу пізнавальну цікавість, потребу вчитися. Програму впроваджують вчитель початкових класів Пересадько Г.С. з 2009 навчального року, з 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів ВакуленкоО.Д.

З 2018 року у гімназії впроваджується Концепція Нової української школи, яка має на меті створити школу, у якій «буде приємно навчатись», а також яка «виховає інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення»

Педагогічний колектив працює у напрямку здобуття учнями ключових компетентностей, передбачених Концепцією:

· Спілкування державною мово.

· Спілкування іноземними мовами

· Математична компетентність

· Основні компетентності у природничих науках і технологіях

· Інформаційно-цифрова компетентність

· Уміння вчитися впродовж життя

· Ініціативність і підприємливість

· Соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей

· Обізнаність та самовираження у сфері культури

· Екологічна грамотність

Для реалізації Концепції педагогічний колектив гімназії працював над створенням відповідного освітнього простору з осередками для навчально-пізнавальної діяльності, для гри, художньо-творчої діяльності, тематичні, для відпочинку тощо. Так зокрема, протягом 2018-2020 років кожен кабінет початкових класів був оснащений мультимедійним комплексом, що дозволяє під час уроків використовувати сучасні освітні ресурси.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 вчителів та 1 вихователя групи продовженого дня. З них вчителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 1, «Старший вчитель» – 1, вчителів вищої категорії – 3, вчителів І категорії – 1, молодих спеціалістів – 2 вихователь першої категорії – 1. Всі вчителі мають вищу фахову освіту.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі в цілому працюють вчителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом. Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності. Проводиться системна наставницька робота з підвищення кваліфікації молодих спеціалістів.

У 2019/2020 та 2020/2021 н.р. вивчався та сплановано подальше вивчення та поширення ефективного педагогічного досвіду наступних вчителів школи І ступеня (таблиця 1).

Таблиця 1

ЗНЗ № ПІБ Предмет викладання Педагогічний стаж Категорія, звання Тема досвіду
1 Астаніна Ірина Ананіївна Початкова школа 24 Вища, старший вчитель Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроках української мови як засіб формування мовленнєвих здібностей молодших школярів
2 Шилова Анна Генадієвна Початкова школа 20 Вища Використання інформаційних технологій на уроках математики з метою формування математичної грамотності учнів молодших класів

З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителі школи І ступеня гімназії брали участь у різноманітних наукових конференціях, семінарах, вебінарах, розробляли та публікували статті в у наукових виданнях.

Публікації вчителів початкових класів гімназії у наукових виданнях з 2017року по теперішній час наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п Форма проведення Назва заходу Автори
1. Обласний фестиваль «Добрі практики» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» (лютий 2017) Збірка матеріалів з Харківщинознавства Лісовенко Г. В., Новожилова М. О., Астаніна І.А., Шилова А.Г. Овчар Н. В.
2. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», квітень 2018 р., м. Чернігів. Стаття «Здоров’язберігаючі технології у початковій школі – роль та місце у сучасному навчально-виховному процесі» Лісовенко Г. В.
3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», Харків, 2018 рік Стаття «Методичні аспекти впровадження інноваційного проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах» (стаття у збірці); Лісовенко Г.В.
4. Міжнародна міждисциплінна науково-практична конференція «Сучасні технологічні тенденції підтримки та відновлення психологічного здоров’я особистості: теорія та практика» (на базі Української інженерно-педагогічної академії м.Харків, грудень 2019) Стаття «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій школі» Лісовенко Г.В.
5. Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», березень 2020) Стаття «Сучасні підходи до формування навичок читання іписьма напочатковому етапі навчання української мови» Кривенко Ю.О.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів: Центр прогресивної освіти «Генезум», квітень 2020) Стаття «Особливості управління системою роботи з обдарованими здобувачами початкової середньої освіти у закладі загальної середньої освіти» Лісовенко Г.В.
7. Районний фестиваль «Калейдоскоп педагогічних знахідок», номінація «Початкова освіта» (березень 2020) Стаття «Соціалізація учнів та вихованців у освітньому середовищі закладів освіти району» (січень 2020р.), районний рівень Шилова А.Г., АстанінаІ.А.
8. Районний фестиваль «Калейдоскоп педагогічних знахідок», номінація «Початкова освіта» (березень 2020) Стаття «Оптимізація процесу соціальної адаптації учня до умов навчання в Новій українській школі» Кривенко Ю.О.
9. Наукові статті як узагальнення власного досвіду Стаття «Методичний інструментарій вчителя в освітньому просторі Нової української школи»; Шилова А.Г., АстанінаІ.А.
10. Обласний фестиваль «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи» презентують (квітень 2020) Стаття: «Медіаосвіта – актуальний компонент Нової української школи» Кривенко Ю. О.
11. Районний фестиваль «Дебют 2020» Навчальний проект «Як ми можемо допомогти планеті Земля»» Кривенко Ю.О.

Вчителі початкових класів гімназії у 2019/2020 н.р. брали участь та отримали сертифікати наступних заходів ( таблиця 3).

Таблиця 3

1. «Критичне мислення», «Креативне мислення», «Практичні прийоми» Дистанційне навчання на платформі інтернетконференції «Мислення логічне, креативне, критичне» … Фунг С.В.
2. «ІКТ», «НУШ» Вебінар «Технології дистанційного навчання у початковій школі: рекомендації для профі і не тільки» Фунг С.В.
3 «Проектне навчання», «ІКТ», «НУШ» Вебінар «STEM із задньої кишені: експерименти і демонстрації у відеоуроках для «Я досліджую світ»» Фунг С.В.
4. «Наскрізні навички», «ІКТ», «Інклюзивна освіта» Вебінар «Як організувати ефективну логопедичну роботу в умовах дистанційного навчання» Фунг С.В.
5. «Методика викладання української мови в сучасній школі: теорія і практика» Всеукраїнська науково-практична конференція(Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», березень 2020) Астаніна І.А. Кривенко Ю.О.
6. «Сучасні підходи до формування навичок читання і письма на початковому етапі навчання української мови» Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», березень 2020) Кривенко Ю.О.
7. «Особливості управління системою роботи з обдарованими здобувачами початкової середньої освіти у закладі загальної середньої освіти» Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів: Центр прогресивної освіти «Генезум», квітень 2020) Лісовенко Г.В.
24 «Інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі» Конференція «Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після» Кривенко Ю.О.

Система роботи вчителів школи І ступеня гімназії з обдарованими учнями базується на презумції талантливості кожної дитини. Мета цієї роботи – пошук талановитих дітей та їх розвиток, створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів.

Робота з обдарованою молоддю здійснюється на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова (розділ 4.3.1. «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю), районних заходів щодо виконання розділу «Обдарована молодь», Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова, власної Концепції розвитку гімназії.

Система роботи з обдарованими учнями у школі І ступеня гімназії у 2019/2020 н.р. була направлена на вирішення наступних завдань:

 • забезпечення оптимальних умов для реалізації особистості школяра;
 • створення науково-методичного, психологічного і медичного супроводу обдарованих учнів;
 • постійний пошук ефективних методів, прийомів, форм роботи з учнями, які мають високий рівень мотивації;
 • формування інтелектуальної еліти в гімназії;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • досягнення відповідності статусу гімназії реальному рівню інтелектуального розвитку учня;
 • стимулювання та мотивація самореалізації учнів;
 • стимулювання педагогів для роботи з обдарованими учнями (система заохочень);
 • вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями в районі, місті, країні.

Для вирішення зазначених завдань у початковій школі гімназії було розроблено План психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів школи I ступеня на 2019/2020 навчальний рік та створена творча група вчителів з проблеми підтримки та розвитку обдарованих учнів. Психолого-педагогічний супровід здійснювався за напрямками: психодіагностика якостей особистості; корекційно-розвивальні заняття; психологічна просвіта педагогів; психопрофілактика та інш.

Це дозволило досягти певних здобутків у виявленні та супроводженні обдарованих учнів початкової школи, що характеризується результативністю їхньої участі у всеукраїнських інтерактивних конкурсах, інтелектуальних іграх, яка наведена за 2018/2019 та 2019/20 н.р. у таблицях 4 та 5.

Таблиця 4- Кількість учасників та переможців всеукраїнських інтерактивних конкурсів, інтелектуальних ігр у 2018/2019 н.р.

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 130 101
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 121 101
3 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 130 93
4 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 116 53
5 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 214 106

Таблиця 5- Кількість учасників та переможців всеукраїнських інтерактивних конкурсів, інтелектуальних ігор у 2019/2020н.р.

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 128 107
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 110 91
3 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 120 91
4 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 107 69
5 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 259 110

Примітка: певне зниження кількості учасників у 2019/2020 н.р. пов’язане з карантинними заходами, інтелектуальних ігор у 2019/2020н.р.

Результати участі учнів початкових класів КЗ «Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія» у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах 2018/2019 н.р. наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Страфун Софія 4 Конкурс української мови ім. П.Яцика І (районний етап) І (обласний етап) Новожилова М.О.
«Путівка в науку» українська мова І (районний етап) ІІІ (міський етап)
2. Ковтун Адріана 4 «Путівка в науку» природо-знавство ІІ (районний етап) Новожилова М.О.
3. Явор Тетяна 4 «Путівка в науку» математика ІІІ (районний етап) Новожилова М.О.
4. Косогор Софія 4 Конкурс української мови ім. П. Яцика ІІІ (районний етап) Свинаренко О.М.
«Путівка в науку» українська мова ІІ (районний етап)
5. Медведєва Маргарита 4 «Путівка в науку» природо-знавство ІІ (районний етап) Свинаренко О.М.

Результати участі учнів початкових класів КЗ «Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія» у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах 2019/2020 н.р. наведені у таблиці 7.

Таблиця 7

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Данілова Єлизавета 3-А Конкурс української мови ім. П.Яцика І (районний етап) Лісовенко Г.В.


Примітка: Решта етапів Всеукраїнських конкурсів, олімпіад скасовані через карантинні заходи

У 2019/2020 н.р. методичним об’єднанням учителів початкових класів гімназії проведені колективні форми методичної роботи, перелік яких наведений в таблиці 8.

Таблиця 8

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Майстер-клас: «Батьківські збори – тренінг «Без сім’ї немає щастя на землі» Вакуленко О.Д. Вища
2 Семінар для заступників директорів з НВР: «Мультимедійні технології як основа активних форм, методів і прийомів навчання на уроках мови і літератури» Лісовенко Г.В. Шилова А.Г. Астаніна І.А. Вища, вчитель-методист Вища Вища, старший вчитель

Зазначені заходи, на думку учасників та методистів районного управління освіти, проведені на високому методичному рівні та досягли запланованих результатів.

У 2019/2020 н.р. методичним об’єднанням учителів початкових класів гімназії планується проведення наступних колективні форми методичної роботи (таблиці 9)

Таблиця 9

№ з/п Форма колективної роботи, (орієнтовна дата проведення) ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Семінар для вчителів початкових класів "Формування громадянськості молодших школярів" (вересень2020) Вакуленко О.Д. Вища
2 Круглий стіл (з обміну досвідом) «Результативність роботи в умовах НУШ: труднощі учасників освітнього процесу і шляхи їх вирішення» (листопад 2020) Астаніна І.А., Шилова А.Г. Вища, старший вчитель Вища
3 Тренінг-квест з тімбілдінгу «7 педагогічних чудес світу» (жовтень 2020) Кривенко Ю.О. Спеціаліст

Метою методичної роботиє створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя через вирішення наступних завдань:

· створити в гімназіїінформаційно-освітнє середовищепрофесійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема із використанням засобів медіаосвіти (хмарних технологій, соціальних мереж тощо);

· створити методичну афішу як анонс науково-методичних заходів, які будуть проводитися на шкільному, районному (міському), обласному та всеукраїнському рівнях;

· створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

· спроектуватиособистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуруметодичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу загальної середньої освіти.

Виходячи з цього та результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2020/2021навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднаннявчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти;

2. В основу роботи МО вчителів початкових класів покласти компетентнісний, особистісно зорієнтований, адаптивний підхід до кожного вчителя.

3. Роботу МО направити на створення умов для задоволення професійного інтересу вчителів , формування професійного інтересу, запитів та їх задоволення;

4. Для вирішення завдань впровадження Концепції НУШ широко використовувати створення динамічних груп, творчих лабораторій, індивідуальних майстерень тощо;

5. Діагностичну діяльність у роботі МО направити на задоволення професійних інтересів і запитів вчителів початкових класів з метою задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики;

6. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

7. Створити творчі групи та розробити план роботи з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

8. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

9. Впродовж навчального року організувати коригуючу роботу з учнями, які потребують індивідуальної допомоги; працювати над удосконаленням структури та методики проведення уроків з метою забезпечення оптимальних умов для засвоєння матеріалу.

10. Спланувати і провести для учителів початкових класів району колективні заходи щодо розповсюдження практичного досвіду вчителів гімназії.

11. Спланувати виховну роботу, яка сприяє формуванню освіченої творчої особистості, впроваджувати особистісно-зорієнтовану систему виховання, як важливий засіб формування класу-родини.

Кiлькiсть переглядiв: 5093