• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Психологічна служба

Психологічна служба гімназії

Психологічна служба Харківської гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" здійснює діяльність на підставі:

- Конституції України;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Закону України «Про освіту»;

- Державної Програми «Обдарована молодь»;

- «Положення про психологічну службу в системі освіти Україні» наказ МОН від 02.07.2009р. №616;

- «Про особливості діяльності практичних психологів ЗНЗ» лист МОНУ № 1-9-272 від 02.08.2001р; листа МОНУ №1-9-488 від 04.07.12 р. "Щодо організації та проведення "години психолога" у ЗНЗ", листа МОНУ №66-1 від 13.07.2012 р. про планування "години психолога", листа МОНУ №1-9-517 від 19.07.2012 р.

- наказу МОНУ від 08.08.2017 р. №1127 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2020 р.";

- Програми розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області; наказу № 157 «Про вдосконалення діяльності психологічної служби в системі освіти в Харківський області»; методичних рекомендацій ХЦППіСР щодо діяльності практичних психологів системи освіти;

- методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи;

- листа МОНУ від 28.07.2017 р. № 1/9-414 "Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018н.р.";

- Статуту гімназії та власної Концепції розвитку гімназії № 6 "Маріїнська гімназія", а також інших нормативних документів, які охоплюють питання діяльності психологічної служби.

Зміст діяльності психологічної служби

Методична тема психологічної служби району - "Підвищення якості освіти шляхом психологічного забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів району".

Методична тема ХГ №6 "МГ" на 2018/2019 н.р. – «Формування компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій»

Педагогічна проблема ХГ №6 "МГ" на 2017/2018 н.р. – «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії».

Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" задіяна в експериментальній діяльності (регіональний рівень) за напрямком "Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області".

Тема самоосвіти практичного психолога: "Упровадження Шкільної служби порозуміння як медіаційного осередку з метою успішної соціалізації учнів у навчальному закладі».

Згідно з методичною темою району та гімназії основною метою діяльності психологічної служби Харківської гімназії № 6 "МГ" є здійснення психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу з метою успішної соціалізації учнів та соціально-психологічне забезпечення діяльності гімназії з обдарованими дітьми з урахуванням гендерних аспектів навчання у гімназії.

Для досягнення мети психологічна служба гімназії здійснює наступну діяльність:

1. Психологічний супровід процесу адаптації першокласників.

2. Створення системи роботи з обдарованими учнями початкових класів.

3. Психологічна просвіта вчителів щодо роботи з обдарованими учнями.

4. Психологічний супровід адаптації п"ятикласників.

5.Соціально-психологічний патронат учнів, схильних до девіантної поведінки та дітей пільгового контингенту.

6. Психологічне консультування батьків.

7. Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання та профорієнтаційну діяльність.

8. Психологічне забезпечення інклюзивної освіти та психологічний супровід дітей з особливими потребами.

9. Психологічна підтримка дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей у конфліктний та постконфліктний період.

10. Здійснення профілактики і превенції протиправної, агресивної, жорстокої, насильницької поведінки, проявів ксенофобії, сегрегації та булінгу серед учнів гімназії, психологічної профілактики учинення дітьми самоушкоджень.

11. Здійснення психологічної просвітницької діяльності в учнівському середовищі згідно з районною мережею Шкіл сприяння здоров"ю щодо формування здоров"язберігаючої та соціальної компетентностей, профілактики наркоманії, алкоголізма, куріння, вживання психотропних речовин, комп"ютерної залежності.

12. Формування позитивних міжособистісних відносин, сприятливого психологічного клімату, розвиток позитивного досвіду і здібностей учнів гімназії з метою їхньої успішної соціалізаці

Соціальний педагог Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» працює на підставі:

- Конституції України,

- закону України „Про освіту” від 23.05.1991 р.;

-Декларації прав людини від 20.11.1959 р.;

-Конвенції ООН „Про права дитини” від 20.11.1989 р.;

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 127 від 03.05.1999р.);

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 385 від 14.08.2000р.);

- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р. щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок служби системи освіти України;

- наказу МОНУ від 06.08.2013 р. №1106 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 р."

- наказу Міністерства освіти і науки України „ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” № 864 від 28.12.2006 р.;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006р. № 1983/388/452/221/556/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за № 824/12698);

- наказу «Про затвердження етичного кодексу спеціалістів та соціальних працівників» від 09.09.2005 р., № 19/65;

- обласної програми розвитку психологічної служби Харківської області (ХАНО);

- листа МОНУ України від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах";

- листа МОНУ України від 26.07.2012 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання";

- листа МОНУ України від 13.07.2012 № 66/1 "Роз'яснення Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах" та інші нормативні документи.

- Програми розвитку психологічної служби в системі освіти Харківської області.

Зміст діяльності соціального педагога

Тема самоосвіти соціального педагога: "Роль соціального педагога в організації навчально-виховного процесу у гімназії та у співпраці родини та школи".

Мета: забезпечення соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти, сприяння взаємодії гімназії, сім'ї, служб у справах неповнолітніх.

У системі діяльності соціального педагога виділяються такі напрями роботи:

Діагностичний напрямок

Молодша школа

Мета: виявлення особливостей соціального та особистісного розвитку учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- визначити рівень соціальної адаптації;

- виявити дітей ”групи ризику”;

- визначити особливості сімейного виховання учнів.

Основна школа

Мета: визначення соціальних перемінних, які впливають на особистісний та соціальний розвиток учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- аналізувати вподобання учнів з метою профорієнтації.

Старша школа

Мета: індивідуальне та групове діагностування учнів, соціально-педагогічне спостереження умов навчання та виховання, визначення соціальної готовності до життя з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- виявити професійні нахили учнів.

Робота з батьками

Мета: визначення проблем сім'ї та сімейного виховання.

Задачі:

- вивчити соціально-педагогічну атмосферу в сім'ї;

- аналізувати сімейне виховання;

- визначити соціальний статус сім'ї.

Прогностичний напрямок

Мета: попередження негативних та розвиток позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи.

Задачі:

- виявити соціальні елементи, які впливають на розвиток особистості чи групи;

- здійснити соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти.

2.3 Консультативний напрямок

Мета: надання практичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу в галузі соціальної підтримки учнів.

Задачі:

- організувати групові та індивідуальні консультації для дітей, батьків, педагогів, адміністрації.

Захисний напрямок

Мета: захист прав дітей та підлітків

Задачі:

- надавати допомогу та контролювати дотримання норм охорони прав дітей та підлітків;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій;

- здійснювати профілактику ксенофобії, расової нерівності;

- здійснювати профілактику торгівлі людьми.

Профілактичний напрямок

Мета: попередження асоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

- виконувати соціально-значимі норми правил поведінки та попередження асоціальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- здійснювати соціально-психологічний супровід дітей трудових мігрантів;

- здійснювати профілактику ВІЛ-СНІДу та табакокуріння.

Соціально-перетворювальний напрямок

Мета: надання соціально-педагогічних послуг для соцільного перетворення всіх учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

- допомагати позитивній соціалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичний напрямок

Мета: оформлення потрібної документації, професійний та особистісний розвиток

Задачі:

- структурувати діяльність соціального педагога (планування);

- підвищувати професійний рівень;

- розробити методичні рекомендації;

- підготуватися до практичних занять;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій.


Діяльність соціального педагога гімназії спрямована на реалізацію таких завдань:


• здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім'ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
• організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
• організація необхідної консультативної соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
• організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
• організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
• профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
• сприяння здійсненню профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.

Порядок дій щодо оформлення та придбання проїзних квитків в міському пасажирському електротранспорті:


1. Батьки пишуть заяву щомісяця до 10 числа наступного місяця.
2. Класні керівники та батьки подають замовлення на проїзні квитки щомісяця до 15 числа.
3. Сплачувати за квиток необхідно щомісяця.
4. Соціальний педагог отримує проїзні квитки в КП „Міськелектротранссервіс” з 25 по 30 число щомісяця.
5. Учні отримують проїзні квитки в кінці кожного місяця.

Кiлькiсть переглядiв: 1152