• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Громадянська освіта і виховання

Основні орієнтири виховної діяльності

Говорячи про виховання учнів, слід відзначити, що воно спрямовано на розвиток особистості. Запорукою успішної інтелектуальної та творчої діяльності гімназистів є отримання ними уявлень про свої потенційні можливості, психофізіологічні, гендерні особливості тощо.

Мета виховної роботи:

формування ціннісних орієнтацій учнів як підґрунтя їхньої позитивної соціалізації.

Завдання виховної роботи:

1. Забезпечити особистісний розвиток кожного вихованця.

2. Виховання соціальної активності учнів шляхом залучення їх до суспільно-корисної діяльності.

3. Створення умов для самореалізації особистості, ії здібностей, суспільних та власних інтересів.

4. Формування свідомої мотивації учнів до потреб здорового способу життя, гігієнічних навичок.

5. Військово-патріотичне виховання особистості.

6. Охорона прав дитини.

Основні напрями діяльності виховної роботи:

- „Ціннісне ставлення до себе ”;

- „Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей ”;

- „Ціннісне ставлення до природи, до праці”;

-„Ціннісне ставлення до культури і мистецтва”;

-„Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави”.

Пріоритетні напрями діяльності виховної роботи:

1. Розвиток особистості в контексті гендерних досліджень;

2. Система громадянського виховання, учнівське самоврядування;

3. Розвиток етнокультурної компетентності учнів.

1. Розвиток особистості в контексті гендерних досліджень - це процес, спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників іншої статі. Процес, спрямований не лише на озброєння учнів системою знань, а й їхній всебічний розвиток та формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Специфіка цього напрямку полягає в тому, що учень як суб’єкт діяльності не може виступати як безстатева істота. Тому той чи інший вид діяльності – праця, спілкування, гра, навчання – може служити інтересам виховання, якщо педагоги враховують у процесі їх організації загальні закономірності і, крім того, оцінюють дії школярів з позицій гендеру, беруть до уваги характер відмінностей між ними, ступінь їх важливості і суспільної цінності. Це шлях не лише до гармонійності розвитку гендерної сфери дитини, а й до гармонійності особистості в цілому, до гармонійності її стосунків з особами протилежної статі та із соціальним світом взагалі.

2. Система громадянського виховання, учнівське самоврядування

Оскільки першочерговим завданням виховного процесу є підготовка учнівської молоді повноцінного життя та праці, випускник сучасної школи повинен вміти гнучко адаптовуватися до різноманітних життєвих ситуацій, самостійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці, бути суспільно активним, комунікабельним, контактним в різноманітних соціальних групах, уміти критично мислити, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити із них.

Загальновизнано, що активну життєву позицію легше сформувати через діяльнісне освоєння явищ соціально-економічного спектру, коли учень бере участь у моделюванні соціальних явищ, практично засвоює навички ведення дискусій та відстоювання власної позиції. Відповідно громадянське виховання передбачає як інтеграцію усіх ланок шкільного навчально-виховного процесу, так і активне залучення школяра до свідомої суспільної участі у позашкільній діяльності. Серед ефективних педагогічних форм громадянського виховання старшокласників у позакласній та позашкільній виховній практиці можна навести такі:

- зустрічі з представниками влади та працівниками правоохоронних органів;

- конкурси «Учень року», «Молода людини року»;

- суспільні проекти „Харківщина – моя батьківщина”;

- суспільно-політичні дискусії старшокласників;

- історична пошукова робота;

- різноманітні екологічні акції “Посади дерево”, “Добра зима”, “Птахи прилетіли”, “Зелена весна”, “Чисте місто”;

- робота організації учнівського самоврядування «Гарт»;

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Демократична країна на захисті прав та гідності людини», «Я та мої права»;

- конкурси листівок, стіннівок «Я - громадянин правової держави»;

- конкурси творчих робіт та рефератів: «Права громадянина», «Кожна людина має право...»;

- викладання предметів «Правознавство» (10 класи) та «Правознавство (практичний курс) (9 класи)»;

- викладання факультативу «Права дитини» для учнів початкової школи.

Суспільні заходи, участь у спортивних змаганнях, клубах, групах за інтересами надають можливість учням спільно досягати загальних цілей, вимагають від них вибору лідерів та прийняття важливих рішень. Безпосередня участь у житті гімназії надає можливість майбутнім активним громадянам: виступати у ролі партнерів громадського життя, не втрачаючи власної індивідуальності; набувати необхідних навичок колективної співпраці; розвивати організаторські вміння та збагачувати досвід самоорганізації й самоуправління; ознайомлюватися з різними способами вирішення питань; оцінювати власну діяльність під кутом зору особистих принципів та інтересів, потреб громади та країни; стимулювати інтерес до вивчення основ суспільного устрою.

Таким чином, громадянська спрямованість навчально-виховного процесу та учнівське самоврядування дають можливість реально впливати на становлення конкретних життєвих компетентностей учнівської молоді як на уроці, так і в позакласній діяльності, збільшують можливість кожного випускника гімназії зайняти гідне становище у суспільстві та виявити свою свідому громадянську активність.

3. Розвиток етнокультурної компетентності учнів є однією з педагогічних умов виховання культури міжетнічних стосунків.

Сучасна людина повинна мати високий рівень культури міжетнічних стосунків, який допоможе уникнути непорозумінь у взаємодії, зокрема – і спілкуванні. Етнокультурна компетентність трактується як володіння особистістю такими компетенціями, як прийняття відмінностей, повага до інших людей, здатність гармонійно співіснувати з людьми інших культур, мов та релігій, бути готовими долати забобони та йти на компроміси.

Під етнокультурною компетентністю учнів розуміємо їх готовність до взаєморозуміння та взаємодії, яка базується на знаннях і досвіді, набутих у реальному житті (тобто у ході навчальних занять та в позаурочній роботі), спрямованих на їх успішну адаптацію в поліетнічному суспільстві. Ознаки етнокультурної компетентності є такими: знання історії та особливостей рідної культури, її традицій і звичаїв; ціннісне ставлення до культурного спадку свого та іншого етносів; толерантне ставлення до інших культур та їх представників; наявність прагнення до оволодіння вітчизняною і світовою культурною спадщиною; наявність знань про вітчизняне мистецтво та мистецтво інших країн світу.

Для успішного формування етнокультурної компетентності потрібно організовувати заходи, спрямовані на задоволення потреб учнів у шанобливому ставленні та визнанні культурних цінностей, національної самобутності кожної нації, наприклад, проведення фольклорних свят (Зразковий колектив народного співу «Мережка»), театралізованих вистав, святкування пам’ятних дат національно-історичного значення, ювілеїв видатних діячів культури, літератури, мистецтва, науки, які є представниками того чи іншого народу, продовжувати роботу в євроклубі «School.Europe.World»:

Педколектив гімназії прагне підготувати учнів до самостійного життя. Маріїнська гімназія – це особливе морально-соціальне середовище, де, крім основної функції – навчання, забезпечення загальної освіти, важливими є орієнтація вихованців на усвідомлення своєї особистої ролі, формування в них системи соціокультурних цінностей, які возвеличують їх у власних очах і суспільстві.

Тематичні тижні, декади, місячники

Зміст

Класи

Термін

виконання

1

Місячник безпеки дорожнього руху ”Увага, діти на дорогах!”

1-11

01-30.09

2

Декада попередження шкідливих звичок та профілактики СНІДу

5-11

01-10.12

3

Тиждень правового виховання

1-11

08-12.12

4

Тиждень протипожежної безпеки

1-11

06-10.03

5

Екологічний двомісячник

1-11

Квітень-

травень

6

Тиждень охорони навколишнього середовища

1-11

13-17.04

7

Тиждень безпеки життєдіяльності

1-11

18-22.05

8

Місячник військово-патріотичного виховання

1-11

Травень

Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив

3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”

Постійно

Адміністрація

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.

5

Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях

Постійно

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.

6

Поновити роботу шкільного драматичного театру

Жовтень

ЗДВР Янченко Ю.А.

7

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив

8

Спецкурс “Риторика” в початкових класах

Вересень

Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.

9

Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Мундур В.Б. «Формування комунікативної компетентності учнів у контексті підготовки до ЗНО»

Протягом

навчального року

Адміністрація

10

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація

11

Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац”

Постійно

Ляшенко М.І.

12

Видання газети «Шкільне подвір’я»

Щоквартально

Янченко Ю.А.

13

Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів”

2015-2018 рр.

Авторський колектив педагогів гімназії та науковці

14

Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

2015-2018 рр.

Адміністрація

15

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури

16

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури

17

Розширення видавничої діяльності учителів гімназії

Протягом навчального року

Балова Г.А.

18

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Мундур В.Б.

19

Співпраця гімназії з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта»

За окремим планом

Зуб О.М.

Дяченко В.П.

20

Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів»

2013-2018 рр.

Янченко Ю.А.

21

Співпраця з кафедрою української мови

ХНУ ім. В.Н.Каразіна

2013-2018 рр.

Адміністрація гімназії, завідувач кафедри ВНЗ

22

Експедиційна робота з вивчення світосприйняття людини традиційної народної культури. Опанування методикою опитування, навчання вірного оформлення, розшифровки зібраних матеріалів, складання реєстру, систематизація фольклористично-етнографічних матеріалів. Організація літньої експедиційної робои і участь у роботі профільного табору.

щорічно

Адміністрація,

Тельнова Т.В.,

Семенова М.О.

23

Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області.

Згідно плану

Янченко Ю.А.,

Семенова М.О.

24

Організація і участь в учнівському фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє коло»

Згідно плану

Семенова М.О.

План

реалізації ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови у ХГ № 6

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив

3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив

4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”

Постійно

Адміністрація

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.

5

Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях

Постійно

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.

6

Поновити роботу шкільного українського драматичного театру

Жовтень

Мундур В.Б., Тельнова Т.В.

7

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив

8

Ведення спецкурсу “Риторика” в початкових класах

Вересень

Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.

9

Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Мундур В.Б. «Розвиток мовно-літературних компетенцій учнів в аспекті підготовки до ЗНО»

Протягом

навчального року

Адміністрація

10

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація

11

Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац”

Постійно

Ляшенко М.І.

12

Видання газети «Шкільне подвір’я»

Щоквартально

Должанська Ю.В.

13

Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів”

2015-2018 рр.

Авторський колектив педагогів гімназії та науковці

14

Поліпшувати навчально-методичне забезпечення професійної діяльності вчителя (забезпечення підручниками, посібниками, періодичними науково-методичними та педагогічними виданнями)

Постійно

Григор’єва О.О., шкільний бібліотекар

15

Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

Протягом навчального року

Адміністрація

16

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, конкурса-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури

17

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури

18

Розширення видавничої діяльності учителів гімназії

Протягом навчального року

Балова Г.А.

19

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Мундур В.Б.

20

Презентація шкільного журналу «Берегиня»

Квітень, щорічно

Янченко Ю.А.

Лісовенко Г.В.

21

Співпраця гімназії з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта»

За окремим планом

Зуб О.М.

Дяченко В.П.

22

Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів»

Протягом навчального року

Янченко Ю.А.

23

Впровадження в практику роботи вчителів української мови та літератури ефективного педагогічного досвіду роботи Мех А.В. («Учитель року - 2009» у номінації: українська мова та література) за темою: «Формування навчальних компетенцій шляхом впровадження інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів»

2012-2018 рр.

Учителі української мови та літератури

24

Співпраця з кафедрами української

філології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди

2013-2018 рр.

Адміністрація гімназії, завідуючі кафедрами ВНЗ

Лист МОНУ від від 18.07.2018 № 1/9-486 (організація виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини)


Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1_9-412 (проведення уроків мужності)
.


Кiлькiсть переглядiв: 1324